Menu

Welkom

Welkom op de site van de Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde, de NVMM. Medische milieukunde is een vak dat zich bezig houdt met de raakvlakken tussen milieufactoren en gezondheid. De voornaamste doelstelling van medische milieukunde is het beschermen en bevorderen van de gezondheid van burgers door het contact met milieudeterminanten te voorkomen dan wel beperken. Het werkveld van de medische milieukunde is divers: verontreinigingen in de bodem, het water, de binnenlucht van huizen, de buitenlucht, verstoring (stankhinder, geluidhinder, straling, veiligheid en rampenbestrijding) en leefbaarheid (de relatie tussen milieu, gezondheid en ruimtelijke ordening). Het streven is uiteindelijk het realiseren van een zo gezond mogelijke leefomgeving.

Bron: Cloud Mine Amsterdam / Shutterstock.com

Het belangrijkste doel van deze Vereniging is het verbreden van de wetenschappelijke basis van de medische milieukunde. De NVMM probeert door het ontwikkelen van wetenschappelijke richtlijnen en door het bevorderen van een gedachtenwisseling met verschillende disciplines, bij te dragen aan de meningsvorming over de relatie tussen milieuverontreiniging en gezondheid.

Dit doet zij door:

  1. het organiseren van wetenschappelijke vergaderingen en symposia;
  2. het stimuleren en coördineren van onderzoek op het terrein van milieu en gezondheid;
  3. het ontwikkelen en stimuleren van onderwijs;
  4. het aangaan van contacten met organisaties in binnen- en buitenland;
  5. het ontwikkelen van voorlichtingsactiviteiten en bijhouden van een website;
  6. het ontwikkelen en vaststellen van beroepsprofielen voor de verschillende disciplines binnen de vereniging;
  7. het behartigen van de belangen van de personen binnen deze disciplines;
  8. het ingaan op maatschappelijke ontwikkelingen die een raakvlak hebben met de medische milieukunde.