Menu

Wat is medische milieukunde?

Medische milieukunde is een specialisme dat zich bezig houdt met de interactie tussen milieufactoren en gezondheid. Het belangrijkste doel van de medische milieukunde is het beschermen en bevorderen van de gezondheid van burgers via het beperken van risico's van milieufactoren en het stimuleren van positieve omgevingsfactoren. Het werkveld van de medische milieukunde is divers: verontreinigingen in de bodem, het water, de binnenlucht van huizen, de buitenlucht, geurhinder, geluidhinder, straling, veiligheid, et cetera. Het vak wordt uitgeoefend door gespecialiseerde artsen, milieugezondheidskundigen en andere disciplines die nauw met elkaar samenwerken. We streven naar het realiseren van een zo gezond mogelijke leefomgeving

Elke GGD heeft een afdeling die zich bezig houdt met milieu en gezondheid. Daarnaast zijn ook binnen adviesbureaus en onderzoeksinstellingen, zoals universiteiten, het RIVM en TNO, milieugezondheidskundigen en artsen werkzaam. Een belangrijk doel van de NVMM is het verbreden van de wetenschappelijke basis van de medische milieukunde.

De arts maatschappij en gezondheid, profiel MMK

Sinds 1977 is medische milieukunde als tak van de sociale geneeskunde erkend. Sinds 2001 is deze tak als bijzonder uitstroomprofiel opgegaan in één van de hoofdstromingen binnen de sociale geneeskunde, de "Community Medicine". Sinds 1986 houden GGD'en zich structureel met het verlenen van medische milieukundige zorg bezig. Tot op heden wordt binnen de GGD'en (ook wel "eerste lijn" genoemd) deze taak behalve door artsen Maatschappij en Gezondheid en sociaal verpleegkundigen ook door milieugezondheidskundigen en anderen uitgevoerd, ondersteund door epidemiologen en GVO-functionarissen. De GGD'en kunnen bij complexe vraagstukken een beroep doen op een bovenregionaal werkende arts (ook wel "tweede lijn" genoemd), de "arts maatschappij en gezondheid met profiel medische milieukunde KNMG". De WPG verplicht de GGD beschikbaarheid van een arts Maatschappij en Gezondheid met opleiding in de medische milieukunde.

Bekijk hieronder een filmpje over het werk van de Arts Maatschappij en Gezondheid, profiel Medische Milieukunde.

Meer informatie over de opleiding vindt u op de website van de NSPOH. Er is ook een brochure over de Arts Maatschappij en Gezondheid.